Financial spotlight – November 2021

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Lang leve bepaalde problemen!

Het is juist omdat het goed gaat met de economie dat we bepaalde problemen ervaren, zoals tijdelijke tekorten, en niet dat het slecht zal gaan met de economie omdat we met deze problemen geconfronteerd worden. Dat was onze optimistische boodschap twee maanden geleden. Onder de titel “Gevolg en oorzaak niet verwarren” bespraken we deze tekorten, net zoals de maatregelen die China nam om haar economie te herreguleren. Dit optimisme werd niet direct gedeeld, getuige de daling op de beurzen in september, maar in oktober gingen ze er dan weer goed op vooruit.

China

Onze visie op de restrictieve maatregelen in China is de afgelopen twee maanden onveranderd gebleven. Dat de autoriteiten dergelijke maatregelen “die tegen de haren instrijken ” durven nemen, is omdat ze niet alleen overtuigd zijn van hun nut, maar ook van de onderliggende kracht van de Chinese economie of, bij gebrek daaraan, van de capaciteit ze terug te stimuleren indien de maatregelen in kwestie té negatieve gevolgen zouden hebben.

In plaats van ons zorgen te maken over de moeilijkheden waarmee het vastgoedbedrijf Evergrande te kampen heeft, zijn we van mening dat dit het gevolg is van het aanscherpen van gezonde maatregelen. Het is goed dat China eindelijk de snelle groei van de particuliere schuld durft aan te pakken, een groot risico waar het IMF al jaren de aandacht op vestigt. Het is beter nu de prijs te betalen, door middel van een min of meer gecontroleerd faillissement, dan de zeepbel in residentieel vastgoed verder op te blazen. De schade die het onvermijdelijke uiteenspatten ervan zou veroorzaken is immers vele malen groter.

Hier kunnen we verwijzen naar de, bij monetaire beleidsmakers beroemde, uitspraak van William McChesney Martin, voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, van 1951 tot 1970. Hij zag de FED als “de chaperon die de opdracht geeft om de punchbowl te verwijderen als het feestje goed op gang begint te komen”. Een ander beeld schiet te binnen: zand in de raderen gooien is de weg van het minste kwaad indien de machine op hol dreigt te slaan.

Energieprijzen

De inflatie versnelde de afgelopen maanden merkelijk, omhooggetrokken door hogere prijzen voor gas, olie en elektriciteit. We dienen natuurlijk de koopkracht van diegenen met een lager inkomen te vrijwaren, maar deze stijging van de energieprijzen is tegelijkertijd een gevolg van iets positiefs en een verplichte overstap die we als existentieel durven bestempelen. Het positieve is de kracht van het economisch herstel, waarbij de wereldwijde bedrijvigheid het pre-pandemische niveau overschrijdt. De verplichte overstap is natuurlijk deze van het verminderen van ons energieverbruik en het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen.

Toegegeven, de milieutransitie verloopt natuurlijk ook via andere kanalen, zoals informatie, bewustmaking of technologische vooruitgang, maar de rol van relatieve prijzen als economisch basismechanisme blijft fundamenteel. Door een hogere prijs voor fossiele energie versterken we de prikkel om onze huizen beter te isoleren, lokaal te produceren en te consumeren, producten en productieprocessen minder energie-intensief te maken, de levensduur van de ingekochte goederen te verlengen en ook te investeren in nieuwe, duurzame, technologieën.

De prijs van fossiele brandstoffen wordt beïnvloed door drie milieu-parameters. De eerste is de afname van investeringen in de sector. De meest recente World Energy Outlook van het International Energy Agency herbevestigt dat om de dubbele doelstelling van netto nul-emissies tegen 2050 en het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te behalen, er geen nieuwe ontwikkeling in fossiele brandstoffen mag komen. Olie- en gasbedrijven lopen hierdoor nu het risico op “stranded assets”, activa die ze niet meer kunnen gebruiken alvorens ze zijn afgeschreven. Deze eerste parameter zal het aanbod beperken, maar een tweede zal juist in de tegenovergestelde richting werken. Als u een land bent met olie- of gasreserves, zal het vooruitzicht dat deze nog maximaal 30 jaar geëxploiteerd kunnen worden ervoor zorgen dat u zo veel mogelijk zal produceren zo lang het nog mogelijk is. Dit zal het nog moeilijker maken om de discipline van de productiequota binnen de OPEC te handhaven. De derde parameter is belasting van het type “vergunning tot vervuiling” of CO2-taks, die de vraag zal doen dalen. Ons scenario is dat de energieprijs voor de gebruiker moet en zal stijgen, maar dat hetgeen de producent ontvangt onder druk zal komen te staan. Even ter zijde: deze stijging van de energieprijzen is dubbel voordelig voor de overheid aangezien ze voor extra belastingen zorgt en de overheidsschuld in reële termen doet dalen.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu
Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.