MIFID

De Europese verordening over « Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) » en « Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) », samen « MIFID II » is van toepassing sinds 3 januari 2018

De Richtlijn over de markt voor financiële instrumenten, “MiFID” genoemd, had als doelstelling de Europese financiële markten te harmoniseren en hun transparantie te verbeteren door een reglementair kader voor beleggingsdiensten te creëren. De aangescherpte versie van deze richtlijn, “MiFID 2” trad in voege op 3 januari 2018. MiFID II zorgt voor meer transparantie en bescherming in uw beleggingsbeslissingen.

Perimeter Orcadia AM

MiFID II maakt onderscheid tussen drie types van dienstverlening: discretionair beheer, adviserend beheer en execution only. De keuze van de beheerwijze bepaalt de impact van de nieuwe MiFID-reglementering. Haar impact is het grootst in adviserend beheer.

Orcadia AM biedt enkel discretionair beheer aan en geen adviserend beheer of execution only.

Door een discretionair mandaat vertrouwt u het beheer van uw portefeuille toe aan een team van ervaren beheerders. Zij stellen uw portefeuille samen op basis van uw beleggersprofiel. Dit profiel wordt bepaald door middel van een vragenlijst, de zogenaamde geschiktheidstest, en houdt onder andere rekening met uw financiële draagkracht, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicotolerantie en andere elementen van uw persoonlijke situatie.

Bij discretionair beheer geeft u een mandaat aan uw beheerder en voert hij of zij de transacties binnen de portefeuille uit. Hoewel u het beheer niet zelf voert, heeft u op elk moment toegang tot de details en het rendement van uw portefeuille dankzij de beheerrapporten van Orcadia AM of door de rapporten en borderellen van de depositohoudende bank.

In de praktijk bij Orcadia

de MIFID politiek van Orcadia AM

Perimeter MiFID II

De MiFID-reglementering is van toepassing op:

 • De diensten van beleggingsdienstverleners uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en de producten die ze verkopen
 • Alle klanten in de EER. Hierbij genieten retailklanten van een versterkte bescherming en informatieplicht terwijl deze beperkter is voor voor professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen

MiFID in de praktijk

Door uw beleggersprofiel op te maken (of up te daten) kunnen we onder andere uw risicotolerantie inschatten. Het laat ons toe, op basis van uw financiële situatie, uw risicotolerantie, uw belegginshorizon en uw beleggingsdoelstellingen, te bepalen welke financiële producten voor u geschikt zijn en u kunnen worden voorgesteld.

 Het transparantieobjectief van de MiFID II richtlijn moet het u mogelijk maken inzicht te krijgen in het geheel aan kosten verbonden aan uw beleggingen.

 • U ontvangt periodieke MiFID-rapporten die de som van alle kosten verbonden aan de diensten en de financiële instrumenten in uw portefeuille weergeeft (transactiekosten, bewaarlonen, kosten verbonden aan de rekening, beheerlonen, belastingen, etc).

De MiFID II-reglementering stipuleert dat we onze klanten in één van de volgende drie categorieën moeten indelen:

  • “Niet-professionele klanten” (Retail Clients)
  • “Professionele klanten” (Professional Clients)
  • “In aanmerking komende tegenpartijen” (Eligible Counterparties)

Op basis van deze classificatie heeft de klant recht op meer of minder informatie en bescherming; Professionele klanten en “in aanmerking komende tegenpartijen” worden geacht over de noodzakelijke ervaring, kennis en expertise te beschikken om hun eigen beslissingen te kunnen nemen en op adequate wijze de ermee verbonden risico’s te kunnen inschatten.

De klant wordt bij de opening van de rekening geïnformeerd in welke categorie hij geklasseerd wordt. Hij kan aan Orcadia AM een andere classificatie vragen indien de wettelijke vereisten hiervoor zijn vervuld.

De Best Execution politiek omschrijft hoe Orcadia Asset Management S.A. omgaat met orders die ze voor rekening van haar klanten uitvoert.

De Best Execution politiek is van toepassing op financiële instrumenten, zoals gedefinieerd in de MiFiD richtlijn, voor alle klanten van Orcadia Asset Management S.A., ongeacht hun klantenclassificatie.

Elk van de depositohoudende banken waarmee Orcadia AM samenwerkt heeft zijn eigen Best Execution politiek. Deze politiek beschrijft hoe een order, doorgegeven door een beheerder van Orcadia AM voor rekening van een klant, verwerkt wordt en welke maatregelen worden genomen om – rekening houdend met bepaalde factoren en criteria – het best mogelijke resultaat te behalen.

Jaarlijks neemt Orcadia AM een steekproef van de door de depositohoudende banken uitgevoerde transacties en verifieert ze of deze uitgevoerd werden op een manier die het behalen van het best mogelijk resultaat mogelijk maakt.

Orcadia AM heeft als stelregel dat geen enkele professionele beslissing beïnvloed mag worden door persoonlijke belangen.

Een belangenconflict ontstaat wanneer de belangen van de onderneming in conflict komen met deze van haar leveranciers, haar klanten of van haar werknemers.

Orcadia AM neemt alle redelijke maatregelen om adequaat de mogelijke belangenconflicten met haar klanten te identificeren, voorkomen en beheren. Orcadia AM en haar werknemers nemen alle redelijke maatregelen om, in de mate van het mogelijke, belangenconflicten of de omstandigheden die ze zouden kunnen veroorzaken, te vermijden.

Voorbeelden van belangenconflicten :

 • De onderneming, of een ermee verbonden persoon, kan een financieel voordeel halen of een verlies vermijden ten koste van de klant
 • De onderneming, of een ermee verbonden persoon, kan er belang bij hebben dat het resultaat van de dienstverlening of van een transactie voor rekening van een klant niet overeenstemt met diens belangen.
 • De onderneming, of een ermee verbonden persoon, privilegieert, voor financiële of andere redenen, de belangen van de ene klant boven deze van een andere.
 • De onderneming, of een ermee verbonden persoon, oefent dezelfde professionele activiteit uit als de klant
 • De onderneming, of een ermee verbonden persoon, ontvang van een derde, bovenop de normale commissie of kosten, een voordeel – onder welke vorm dan ook – voor een aan de klant verleende dienst.

Hoewel de strategische keuzes en principes van Orcadia AM de kans op belangenconflicten fors verminderen (onze enige inkomstenbron is de beheervergoeding – alle transacties worden uitgevoerd aan kostprijs hetgeen het risico op excessieve transacties uitsluit), valt het niet uit te sluiten dat een risico op een belangenconflict ontstaat of dat een belangenconflict zich materialiseert. Orcadia Asset Management S.A. heeft op dit vlak een politiek en procedures om op de best mogelijke wijze met dergelijke situaties om te gaan, idien nodig door middel van een escalatiemechanisme binnen de structuur van de organisatie.

sinds 3 januari 2018 moeten onze depositohoudende banken aan hun regulatoren alle transacties die voor rekening van onze klanten werden uitgevoerd overmaken. Hiervoor dient elke rechtspersoon te beschikken over een unieke internationale identificatie, de Legal Entities Identifier (LEI), om transacties te kunnen uitvoeren op de financiële markten.

In de praktijk wil dit zeggen dat alvorens Orcadia AM transacties kan uitvoeren in uw effectendossier, wij moeten beschikken over uw LEI die zal gecommuniceerd worden naar uw depositohoudende bank.

sinds 3 januari 2018 moeten onze depositohoudende banken aan hun regulatoren alle transacties die voor rekening van onze klanten werden uitgevoerd overmaken. Voor natuurlijke personen hangt de identificator af van de nationaliteit.

Enkele voorbeelden:

Luxemburgse nationaliteit: Nationaliteit + Naam + Voornaam + Geboortedatum

Belgische nationaliteit: het Rijksregisternummer

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept
Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais