De verdiensten van een sicav

Een sicav combineert als investeringsvehikel zowel eenvoud als efficiëntie, en is zo één van de beste oplossingen om een patrimonium te beheren. Zelfs voor zeer welgestelde personen..

Voordelen

Dankzij een sicav is het mogelijk om te genieten van schaalvoordelen. Belangrijkere beursorders zorgen voor lagere transactiekosten, hetgeen natuurlijk de performance van elk van de klant-beleggers ten goede komt.

Een sicav zorgt ervoor dat een klant-belegger kan genieten van een optimale diversificatie. De vaste kosten gelinkt aan elke individuele lijn in een portefeuille verplichten tot een pijnlijke keuze tussen het beheersen van de kosten en het behalen van een optimale  diversificatie. Dankzij zijn omvang is er bij een sicav geen nood aan deze keuze: de beheerde kapitalen zijn voldoende groot om de grootst mogelijke diversificatie na te streven terwijl de kosten toch onder controle worden gehouden. Deze troef is in het bijzonder van belang voor bepaalde activaklassen. We denken hierbij aan aandelen van kleine en middelgrote bedrijven, aandelen uit de emerging markets of aan bedrijfsobligaties. In dit type van activaklassen, die kunnen zorgen voor een hoger rendement, is er nood aan een maximale diversificatie om het nemen van onverantwoorde risico’s uit te sluiten.

Via een sicav kan een klant-belegger genieten van beschermingsstrategieën die normaal gezien enkel voorbehouden zijn voor institutionele klanten. De investeringsbedragen verbonden aan dit soort strategieën zijn immers vaak enkel haalbaar voor zeer grote patrimonia.

Een sicav heeft toegang tot bepaalde beleggingsklassen, gekarakteriseerd door lagere kosten en de afwezigheid van retrocessies, die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers.

Op juridisch vlak heeft een sicav het voordeel een entiteit te zijn die de eigendomsrechten van de klant-belegger, die aandeelhouder is van de “gemeenschappelijke pot”, afschermt.

Tenslotte is een sicav onderworpen aan een bijzondere controle door de financiële overheden. Ze is onderworpen aan een strikte reglementering om alle mogelijke belangenconflicten tussen beheerder, deposito-houdende bank en gelijk welke andere dienstverlener te vermijden.

Natuurlijk heeft, naast deze voordelen, een sicav een aantal karakteristieken die, afhankelijk van de omstandigheden, risico’s kunnen inhouden:

Risico’s :

Het beheer binnen een sicav is niet gepersonaliseerd. Het is mogelijk dat de beleggingen uitgevoerd door de beheerder niet overeenstemmen met de persoonlijke voorkeuren van de klant-belegger in de sicav

Er bestaan obligatiesicavs met een vaste vervaldag, die ervoor zorgen dat het duratie-risico (de gevoeligheid aan een rentestijging) van de sicav overeenstemt met diegene van een rechtstreekse belegging in obligaties. Vaker evolueert de duratie binnen een sicav op termijn niet naar nul, hetgeen voor de klant-belegger een risico op minderwaarde op obligaties inhoudt.

Een sicav genereert beheerskosten, die veranderlijk zijn van omvang en aard. Er bestaat weliswaar met de “KIID-kosten” een gestandaardiseerde maatstaf, maar deze omvat niet alle kosten. Zo zijn de transactiekosten niet opgenomen in de “KIID-kosten”.

Indien een sicav in andere sicavs belegt is er een risico op kostenaccumulatie.

Er is een risico op belangenconflicten indien een sicav belegt in sicavs beheerd door dezelfde beheerder. Eenzelfde risico kan ontstaan bij gelijk welke andere belegging die een voordeel oplevert voor de beheerder of een geaffilieerde onderneming.

De kosten van de sicav worden geïnd zelfs indien de performance negatief was. Er bestaan weliswaar sicavs die gebruik maken van een “performance fee”, met andere woorden een vergoeding gelinkt aan de beheer resultaten, maar buiten deze “performance fees” is er geen
verband tussen de kosten en de beheer resultaten.

De waarde van de belegging is niet gegarandeerd. De belegger loopt dus het risico dat de terugbetaling van zijn deelbewijzen gebeurt aan een koers die merkelijk lager is dan zijn aankoopkoers.


De performance van een sicav is niet voorspelbaar. Een goede performance in het verleden is in geen geval een garantie voor goede resultaten in de toekomst.


De diversificatie van de portefeuille van een sicav staat toe om de risico’s te verminderen maar niet om ze uit te sluiten. Ze komen vooral, maar niet exclusief, voort uit markt-, liquiditeits-, wisselkoers-, tegenpartij- en concentratierisico’s.

Samenvattend is het dus aan elke belegger om, alvorens in te schrijven in een sicav, diens voor- en de nadelen af te wegen. Dit in functie van zowel zijn persoonlijke situatie als van de specifieke karakteristieken, zoals gelopen risico, kosten of andere, van de sicav in kwestie.

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept
Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais