De SICAVS

Beleggen via een bevek komt neer op medeaandeelhouder worden van een vennootschap met als doel een, met anderen gevormde, “gemeenschappelijke pot”, volgens een vooraf bepaald belegginsprofiel te beheren. Deze werkwijze zorgt voor een verlies aan “personalisatie” van het beheer, maar heeft, afhankelijk van de situatie, voordelen op vlak van diversificatie, schaalvoordelen, beurstaksen en inkomstenbelasting. Om een ​​zo groot mogelijk aantal beleggers te laten genieten van zowel deze voordelen als van haar expertise op vlak van vermogensbeheer, heeft Orcadia AM als promotor verschillende compartimenten gecreëerd binnen de sicav naar Luxemburgs recht “Protea Fund”.

De belegger in de bevek bezit deelbewijzen die makkelijk kunnen worden verkocht en die dagelijks gewaardeerd worden. Er zijn twee types van deelbewijzen: distribuerende deelbewijzen waarbij de dividend- en rente-inkomsten van de door het compartiment aangehouden effecten worden uitgekeerd aan de houder van het deelbewijs, en de kapitaliserende deelbewijzen waarbij het inkomen niet wordt uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd binnen het compartiment.

Momenteel beheert Orcadia AM drie bevekcompartimenten, een “patrimoniaal” of gemengde compartiment zo genoemd omdat het aandelen en obligaties combineert en één compartiment dat enkel in aandelen belegt.

Het eerste compartiment heet Protea Orcadia Global Sustainable Balanced. Elke term is van belang:
 • Protea is de generieke naam van de bevek;
 • Orcadia identificeert de beheerder van het compartiment;
 • Global weerspiegelt zowel het “gemengde” karakter van het compartiment, met een mix van aandelen, obligaties en kortetermijnbeleggingen, als het globale karakter, met activa van over de hele wereld;
 • Sustainable geeft aan dat de beheerder belegt in activa die voldoen aan veeleisende criteria op vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur;
 • Balanced, wat zich vertaalt naar evenwichtig, geeft een indicatie van het risicoprofiel van het compartiment. Het normatief gewicht van aandelen is 55%, van obligaties 40% en van cash 5%. Er is een dynamisch beheer van deze wegingen afhankelijk van de omstandigheden, in het bijzonder het verwacht rendement en het risico, binnen bepaalde grenzen (het aandelengewicht kan evolueren tussen minimaal 30% en maximaal 65%).
Het tweede compartiment heet Protea Orcadia Global Sustainable Dynamic.
De verklaring van de verschillende termen van deze naam is dezelfde als voor het hierboven beschreven compartiment met uitzondering van het feit dat het compartiment niet “Balanced” maar “Dynamic” is. Het normatief gewicht in aandelen is 85% in plaats van 55%.
Het derde compartiment heet Protea Orcadia Equities EMU SRI Ex-Fossil. Ook hier is elke
term van belang:
 • Protea en Orcadia hebben dezelfde betekenis als hierboven;
 • Equity geeft aan dat het compartiment enkel in aandelen belegt;
 • EMU specificeert dat het compartiment enkel in aandelen van de eurozone (Europese Economische en Monetaire Unie, of EMU) belegt;
 • SRI staat voor Socially Responsible Investment en geeft de keuze weer enkel te beleggen in bedrijven die bij de beste worden gerekend op vlak van verantwoord ondernemen;
  Ex-Fossiel specificeert dat het compartiment niet alleen belegt in bedrijven die bij de meest verantwoordelijke in hun sector behoren, maar bovendien de sector fossiele brandstoffen volledig uitsluit.

Protea fund – Orcadia Global Sustainable Balanced

Gemengd Compartiment – Evenwichtig

De doelstelling van het compartiment Protea Orcadia Global Sustainable Balanced is het kapitaal op middellange termijn te laten aangroeien in combinatie met een matige volatiliteit en een beperkte gevoeligheid voor marktdalingen. Daartoe wordt het belegde vermogen gespreid over emittenten,
sectoren en regio’s in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het compartiment belegt zowel rechtstreeks in effecten uitgegeven door bedrijven en overheidsinstanties als onrechtstreeks via instellingen voor collectieve belegging. Het gewicht van elk van de activaklassen kan in de loop van de tijd variëren. Het normatief gewicht of “benchmark” van aandelen bedraagt 55% maar kan fluctueren tussen minimaal 30% en maximaal 65% van het nettovermogen van het compartiment. Het gedeelte dat in obligaties wordt belegd, kan tussen 20% en 65% van het nettovermogen van het compartiment evolueren en bedraagt normatief 40%. Er zijn geen geografische beperkingen, behalve het engagement de globale blootstelling aan opkomende markten te beperken tot 20% van het nettovermogen van het compartiment.

Protea fund – Orcadia Global Sustainable Dynamic

Gemengd Compartiment – Dynamisch

De doelstelling van het Protea Orcadia Global Sustainable Dynamic-compartiment is het behalen van een hogere kapitaalgroei op middellange termijn dan deze van het ” Balanced “compartiment. Hiervoor dient de belegger een grotere volatiliteit en een belangrijke blootstelling aan het risico op marktdalingen te aanvaarden. Daartoe wordt het vermogen op een gediversifieerde wijze op vlak van emittenten, sectoren en regio’s belegd in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het compartiment belegt zowel rechtstreeks in effecten uitgegeven door bedrijven en overheidsinstanties als via instellingen voor collectieve belegging. Het deel van de activa van het compartiment dat aan elk van de activaklassen wordt toegewezen kan in de loop van de tijd variëren. De beheerder beperkt echter de blootstelling aan aandelen tussen minimaal 55% en maximaal 100% van het nettovermogen van het compartiment. Niettemin beperkt de vermogensbeheerder het obligatiegewicht tot 45% van het netto-actief van het compartiment. Er zijn geen geografische beperkingen, behalve het engagement de globale blootstelling aan opkomende markten te beperken tot 50% van het nettovermogen van het compartiment.

Protea fund – Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossil

De doelstelling van het compartiment Protea Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossil is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn door het kapitaal te beleggen in aandelen. Het Subfonds beperkt zijn beleggingen tot bedrijven uit de Economische en Monetaire Unie (“EMU”) die binnen hun sector
tot de beste behoren op vlak van milieu, sociale rechten en bestuur. Naast andere sectoren of subsectoren met een lager beursbelang, sluit het Compartiment beleggingen in bedrijven uit de sector fossiele brandstoffen volledig uit, net als beleggingen in bedrijven die niet wettelijk verplichte
dierenproeven uitvoeren.

Specifieke documeten :

Protea Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils Classes

ISIN

KID (PRIIPs)

Risicograad

Factsheet

Specifieke documeten :

Prospectus

Jaarverslag (31.12.2023)

Semestrieel rapport (30.06.2023)

ESG Benadering

Elk effect waarnaar wordt verwezen houdt voor elke belegger mogelijks belangrijke risico’s in en is ook niet geschikt voor elke belegger. Deze risico’s kunnen onder meer het gevolg zijn van marktrisico’s, een belangrijke volatiliteit, een kredietrisico, illiquide markten en renteschommelingen.

Geen enkele waarborg wordt er gegeven dat de effecten, waarvan sprake in dit document, hun beleggingsdoelstellingen behalen. Het behaalde rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Elke mogelijke belegger moet ervoor zorgen dat hij alle risico’s verbonden aan de effecten begrijpt en slechts een investeringsbeslissing neemt na een grondige analyse, met hulp van zijn raadgevers, omtrent de geschiktheid van deze beleggingsproducten en zijn persoonlijke financiële situatie rekening houdend onder andere met de juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et pour analyser notre trafic. View more
Accept
Vous êtes ?
Particulier Professionnel
Votre pays de résidence ?
Belgique Luxembourg France Royaume-Uni Pays-Bas Autre
Quelle est votre langue ?
Français Néerlandais