Financial spotlight – Juli 2023

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Welk inflatiescenario? 

Het was pijnlijk, erg pijnlijk, maar laten we 2022 als een wake-up call zien. De scherpe waardedaling vorig jaar van de drie belangrijkste activaklassen – aandelen, obligaties en vastgoed – wordt verklaard door de extreem snelle en sterke stijging van de rentevoeten, in Europa en nog meer in de Verenigde Staten. De verklaring hiervoor is simpel: de terugkeer van inflatie. Het toont ook het belang aan van het hebben van een correcte visie op de evolutie van de inflatie binnen een beleggingsstrategie en dus keren we in deze spotlight terug naar hoe we deze bepalen. Een visie die, pro memorie, suggereert zich te wapenen tegen het risico dat de inflatie niet snel terugvalt naar de fameuze 2%-doelstellingen van de centrale banken. De meest zichtbare wijze waarop ze wordt geïmplementeerd is door het opnemen van inflatie-geïndexeerde obligaties binnen de portefeuille. 

Loonkosten 

Uit de langetermijngegevens van de VS kunnen we duidelijk aflezen dat in de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog de lonen in lijn met de productiviteitswinsten stegen maar dat er sindsdien een grote “ontkoppeling” is, waarbij de lonen achterblijven op de productiviteitstoename. De belangrijkste factoren die de beperkte of zelfs onbestaande loonstijging in reële termen verklaren zijn globalisering, het bijkomend toetreden van vrouwen op de arbeidsmarkt en deregulering, die onder andere door technologische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt opdeelde. De afgelopen 40 jaar zagen we een lange periode van “looncompressie” en de recente heropflakkering van de inflatie accentueert het fenomeen verder – behalve in België, waar bij uitzondering de automatische loonindexatie nog bestaat – door een koopkrachtverlies bij de werknemers te veroorzaken. 

Men dient altijd voorzichtig te zijn met het aankondigen van keerpunten, maar het is best mogelijk dat er een einde komt aan de bijdrage van de lonen aan de desinflatie. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag, bedrijven klagen over arbeidstekorten en demografische ontwikkelingen waarbij er op de arbeidsmarkt meer uitstroom (pensioen) is dan instroom, zorgen voor tegenwind. Daarnaast zijn er ook overwegingen die moeilijker te becijferen zijn, zoals de mindere bereidheid te investeren in zijn werk, meer oog voor de work-life balance waarbij het privéleven en persoonlijke voldoening aan belang winnen, of nog een verslechterende mentale gezondheid.

Het doembeeld van het verlies aan concurrentievermogen

Dit probleem van niet-coördinatie wordt het vaakst naar voor geschoven door diegenen die een reglementaire pauze vragen onder de vorm van angst voor verlies aan concurrentie-vermogen. Als Europa veeleisender is dan de rest van de wereld met China, India en de Verenigde Staten op kop, zullen investeringen en activiteiten delokaliseren en verandert er niets voor de planeet terwijl Europa zal verarmen en daardoor de situatie uiteindelijk slechter zal zijn dan voorheen. 

We kunnen op drie manieren een antwoord bieden op deze angst. Een eerste antwoord is dat een kleine open economie die alleen handelt wel degelijk zal worden beïnvloed door de mobiliteit van de productiefactoren, maar dat dit probleem zich veel minder stelt wanneer de regio zo rijk, uitgestrekt en divers is als Europa. Het belang van internationale handel met de rest van de wereld is voor Europa als regio slechts een fractie van het belang ervan voor België, Luxemburg of Frankrijk als land.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management