Financial spotlight – Maart 2024

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: De weg van de meester

Onder de verschillende eisen van de boeren, is er eentje die nagel op de kop slaat: de administratieve vereenvoudiging. Het spreekt iedereen aan, want administratieve last treft niet alleen de boeren, vraag maar aan je bankier. Er wordt al tientallen jaren over vereenvoudiging gesproken, maar we hebben de betreurenswaardige indruk dat we eerder de omgekeerde richting uitgaan. Kijken we bijvoorbeeld naar het aantal codes op het belastingformulier, dat zijn er nu veel meer dan 20 of 40 jaar geleden.

Kritiek op globalisering

Een andere algemeen aanvaarde kritiek is dat de globalisering niet goed functioneert of, in de woorden van de demonstranten, dat het beleid “de kar voor het paard spant”. De Europese landbouwsector in haar geheel is slecht geplaatst om de internationale handel te bekritiseren, aangezien Europa meer landbouwproducten exporteert dan importeert, maar ze heeft een punt als ze het heeft over milieudumping waarmee onze producenten te kampen hebben. Met als orgelpunt: de bij ons geproduceerde fytosanitaire producten, waarvan het gebruik hier verboden is, maar die buiten Europa verkocht worden om vervolgens goederen te produceren die bij ons dan tegen lage prijzen worden verkocht.

Deze ‘grassroots’ kritiek op globalisering komt overeen met de blik waarop economen tegenwoordig naar globalisering kijken, een blik die veel kritischer is dan in de jaren 80 en 90. En het zijn niet alleen economen wiens visie geëvolueerd is in functie van de feiten. Er zijn ook vooraanstaande deskundigen op het gebied van economisch beleid die hun oordeel over het evenwicht tussen de voor- en nadelen van de liberalisering van de internationale handel herzien. We denken in het bijzonder aan Mario Draghi, die in 2012 aanzien werd als de ‘redder van de euro’ toen hij als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde dat de monetaire autoriteiten ‘alles zouden doen wat nodig is’ (“whatever it takes”). Hoewel hij sinds 2019 niet langer aan het hoofd van de ECB staat, blijft Mario Draghi een van de meest invloedrijke stemmen in Europa. Het loont dus de moeite om een toespraak toe te lichten die hij in februari gaf voor de National Association of Business Economists in Washington. Hoewel hij duidelijk geen voorstander is van grootschalig protectionisme, hamert hij sterk op de nevenschade van de globalisering en welk economisch beleid nodig is om hiermee om te gaan. Vanuit een perspectief van vermogensbeheer is het laatste natuurlijk het belangrijkst.

Naar zijn mening had de globalisering een aantal positieve effecten, te beginnen met het uit de armoede tillen van 800 miljoen Chinezen. Maar er moet worden erkend dat de regels die ervoor moeten zorgen dat globalisering op een gezonde en duurzame manier functioneert, ofwel niet ingevoerd ofwel omzeild werden. Zo leidde globalisering bijvoorbeeld tot een ernstige toename van onevenwichten in de handelsbalansen. Aziatische landen, getraumatiseerd door de crisis van 1997, hebben geprobeerd deviezenreserves op te bouwen en de eurozone, Duitsland en Nederland op kop, bouwden de overschotten op. Dit had op zijn beurt effect op de evolutie van de rentevoeten. 

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.