Financial spotlight – November 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: noemen en benoemen, er is recessie en recessie

De economische indicatoren zijn duidelijk: in Europa krimpt de economische activiteit. Aangezien deze negatieve groei naar verwachting minstens twee kwartalen zal aanhouden, noemen we dit : een recessie. Maar opgepast: intellectuele eerlijkheid vereist niet alleen dat je nuchter naar de feiten kijkt, maar ook dat je de interpretatie ervan nuanceert, ook in de woordkeuze. We durven te stellen dat verkeerde of slechte woorden voor een slechte situatie enkel het slechte verergeren. Woorden die vandaag vaak gehoord worden zijn: recessie, stagflatie, monetaire verkrapping, herstructureringsgolf, woorden die indien ze ongenuanceerd gebruikt worden juist problemen kunnen versterken op vlak van vertrouwen en economisch beleid. Crisissen hebben een zichzelf in standhoudende dimensie: indien de perceptie ontstaat dat de recessie zwaarder wordt, dan kan het gedrag van economische actoren veranderen en kan zo de perceptie realiteit worden. Woordspelingen kunnen leuk zijn, maar spelen met woorden kan gevaarlijk zijn indien ze de realiteit slecht benoemen. We moeten natuurlijk niet zeggen “tout va bien Madame la Marquise” maar dienen de balans op te maken door dingen correct in perspectief te zetten.

Recessie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft net haar nieuwe prognoses gepubliceerd. Voor de eurozone verwacht ze een reële groei, na inflatie, van 3,1% in 2022 en 0,5% in 2023. De groei vertraagt sterker dan in juli werd verwacht. Toen werd ze voor 2023 nog geraamd op 1,2%. Anderzijds wordt de groei voor dit jaar opwaarts herzien, van +2,6% naar +3,1%.

De analyses komen vandaag op twee vlakken meer en meer samen: om een recessie aan te kondigen … maar ook een recessie aan te kondigen die beperkt is in zowel duur als omvang. Hier kunnen woorden misleidend zijn indien ze aanzetten tot een binaire decodering: ofwel groeien we en loopt alles goed, ofwel zijn we in recessie en is het kommer en kwel. Dit is niet correct, want er is recessie en recessie zoals er groei en groei is. Groei dankzij niet-duurzame factoren zoals budgettaire verspilling dient niet verward te worden met groei door een beter functionerende economie. Hetzelfde geldt voor de komende recessie, die op drie vlakken dient te worden benoemd: haar waarschijnlijke duur, haar waarschijnlijke omvang en de waarschijnlijke oorzaken.

Loos alarm slaan

Op basis van wat men vaak hoort, in het bijzonder in werkgeverskringen, gaan we richting een periode met zo veel turbulentie dat de covid-crisis in vergelijking slechts matig zou zijn. Het valt niet te ontkennen dat in het verleden de voorlopende indicatoren en modellen waarover economen beschikken herhaaldelijk op hun grenzen botsten, maar op vandaag zijn er veel elementen die in de tegenovergestelde richting wijzen en waaruit men kan besluiten dat de recessie noch bijzonder lang noch bijzonder zwaar zou moeten zijn. De bedrijfswereld slaat alarm en spreekt net zoals in 2020 van een “tsunami aan faillissementen”, maar in de praktijk blijkt uit de geaggregeerde cijfers dat bedrijven zoeken te investeren en aan te werven. Dit is het tegenovergestelde van 2008 toen de kredietverstrekking door de banken stilviel en bedrijven hun kasmiddelen probeerden te vrijwaren door alle niet onmiddellijk noodzakelijke uitgaven te bevriezen.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

 

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu

Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.