Financial spotlight – Januari 2022

Spotlight
Geplaatst op
MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT: Hoe vreemd is de economie!

De pandemie is nog steeds aanwezig, de politieke besluitvorming sloeg een mal figuur, de sociale cohesie staat onder druk, supermachten laten hun spierballen rollen en het antwoord op de klimaatuitdaging staat nog in haar kinderschoenen, niettemin herstelde de economische activiteit en stegen de financiële markten.
In het voorjaar van 2020 was de heersende opvatting dat we dankzij de vaccins eind 2021 van de pandemie zouden verlost zijn, maar dat het economisch herstel langzaam en ongelijkmatig zou verlopen. Degenen die spraken over een mogelijk V-scenario werden bestempeld als onverbeterlijke optimisten die hun dromen aanzagen voor voorlopende economische indicatoren. Wat zou gebeuren kon niet zo gunstig zijn en in het beste geval was er een zwak herstel, het zogenaamde “U-scenario”. Maar op vandaag steken de economische activiteiten en de werkloosheidscijfers gunstig af tegenover die van eind 2019 nochtans is met de vaccins het virus niet uitgeroeid.
Voor 2022 is en blijft ons scenario positief. De redenen hiervoor zijn:

₋ Consumenten hebben meer spaargeld dan 2 jaar geleden en dit spaargeld, indien voorzichtig belegd, ziet zijn waarde wegsmelten omdat de inflatie ruim boven de rente ligt. De vrees voor werkloosheid is verdwenen. De ingrediënten voor een stevige particuliere consumptie zijn zo verenigd;

₋ Bedrijven worden aangemoedigd om te investeren omwille van, de overvloed aan financiële middelen, het tekort aan arbeidskrachten, de technologische vooruitgang, de veranderde voorkeuren van de economische actoren en om zich voor te bereiden op de milieutransitie, of nog beter om er actief aan bij te dragen;

₋ Investeringen door huishoudens in woningen worden gestut door de lage rente, de toename van de prijzen van bestaand vastgoed en de noodzaak om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen;

₋ De overheid zal op budgettair vlak de vijs een tikkeltje moeten aanspannen maar door het dynamiseren van het productiepotentieel (onderwijs, beroepsopleiding en onderzoek en in mindere mate infrastructuur), de volksgezondheid en de milieutransitie zal de economische activiteit ondersteund worden;

₋ De economische gevolgen van de bevoorradingsproblemen door Covid (lockdown, absenteïsme, etc.) zullen afnemen;

₋ De voorraden zullen toenemen door de lage rentetarieven, die de opportuniteitskost van voorraden bepalen, maar ook door de les dat een grotere veerkracht van onze economieën wenselijk is.

Natuurlijk zijn we overgeleverd aan een nieuwe covid-golf en ander slecht nieuws op gezondheidsvlak of elders. Voor ons blijft de belangrijkste bedreiging op beheersvlak een forse stijging van de reële rente, m.a.w. de rente na het verrekenen van inflatie. Een ombuiging is mogelijk, of het nu is omdat inflatie, de gezochte vriend van de laatste tijd opnieuw de vijand zou worden, omdat centrale banken schrik zouden krijgen van té lage rentevoeten gedurende té lange tijd, omdat systemische financiële zeepbellen zouden ontstaan of omdat de markten zouden paniekeren. Dit zou een grimmig scenario zijn voor de financiële markten, zowel voor aandelen als voor obligaties en voor vastgoed, maar de kans erop blijft op vandaag erg klein.

Download het volledige artikel in PDF-formaat

Etienne de Callataÿ – etienne.decallatay@orcadia.eu
Contacteer ons:
ORCADIA Asset Management – Ecoparc Windhof

13, Rue de L’Industrie – L-8399 Windhof – Luxemburg
Tel.: +352 27 40 17 20 – info@orcadia.eu
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Bruyne – Geert.Debruyne@orcadia.eu

Hoewel de in dit document verstrekte informatie is opgesteld op basis van bronnen die als betrouwbaar beschouwd kunnen worden, is het onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De geuite meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit document kan niet worden beschouwd als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Daarom raden wij de lezer sterk aan om, alvorens een beleggingsbeslissing op basis van informatie in dit document te nemen, contact op te nemen met hun adviseurs. Een in het verleden gerealiseerde prestatie is geen garantie voor een toekomstige prestatie. De waarde van effecten is aan veranderingen onderhevig en kan derhalve niet worden gegarandeerd. Geen enkele reproductie van dit document is toegestaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder de expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Orcadia Asset Management.